Celkový účastnícky poplatok je vo výške 175 € a zahŕňa organizačné náklady a náklady na materiálové zabezpečenie.

Účastnícky poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie.

Bankové spojenie

Obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 041 00 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397610, DIČ: 2020486710, IČ DPH: SK2020486710

Bankové spojenie (Bank): Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava,
Číslo účtu (Account number ): SK10 8180 0000 0070 0015 1468 SWIFT(BIC) address: SPSRSKBA Meno účtu (Account name): Fakulta výrobných technológií, Bayerova 1, Prešov, SR
Variabilný symbol (Variable symbol): 106401, Konštantný symbol (Constant symbol) : 0308, Poznámka (Note): Meno účastníka je povinné (Name of participant)