tešíme sa na stretnutie s týmito účastníkmi:

Katedra priemyselného inžinierstva
a informatiky

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Katedra automatizácie, riadenia
a komunikačných rozhraní

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta

Ústav automatizace
a řídicí techniky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Katedra riadiacich a informačných systémov

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Ústav počítačové a řídicí
techniky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská

Katedra řízení procesů

Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra automatizační techniky a řízení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta
so sídlom v Trnave

Ústav automatizácie, merania
a aplikovanej informatiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta

Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Katedra výrobních systémů
a automatizace

Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní

Ústav přístrojové a řídicí techniky

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav mechatroniky a technické informatiky

Technická univerzita v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky
a meziodborových studií

Bintell Solutions, s.r.o.

Katedra informatiky a počítačů

Ostravská univerzita
Přírodovědecká fakulta

Ústav řízení procesů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta aplikované informatiky

Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta